Obchodní podmínky do 8.5.2019

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)
platnost od 1.2.2010


1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré zboží dodávané společností Reddo CZ s.r.o. (prodávající) všem fyzickým i právnickým osobám (kupující). Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran. Ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky ust. par. 409 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 sb. v platném znění. Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za kupní smlouvu vzájemně odsouhlasené VOP ve spojení s potvrzenou objednávkou. Za uzavřenou kupní smlouvu se považují i telefonická a elektronická objednávka kupujícího.


2. Způsob plnění

Není-li dohodnuto jinak, dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Způsob dodání určuje prodávající, požaduje-li kupující jiný způsob dopravy, který je spojen s vyššími náklady než je pro prodávajícího obvyklé, jdou tyto náklady na účet kupujícího. V případě přepravy prodávajícím je dodávka splněna doručením do místa určení. Pokud kupující nezajistí převzetí zboží v dohodnutém místě a čase, bude zboží uskladněno u prodávajícího a ten je oprávněn fakturovat dodávku a požadovat úhradu zvýšených nákladů spojených s přepravou, skladováním a manipulací. Prodávající odešle kupujícímu zprávu o místě uložení zboží. V případě, že je kupující v prodlení s platbou za předchozí dodávky je prodávající oprávněn odmítnout plnění dalších dodávek. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat převzaté objednávky (po předchozím upozornění) z důvodu vyšší moci (živelné katastrofy, stávky apod.). Dodávka je uskutečněna včas, když dojde k plnění v průběhu dodací lhůty. Dodací lhůtou se rozumí lhůta, která je kupujícímu sdělena prodávajícím. Za nedodržení dodací lhůty způsobené třetí stranou nenese prodávající odpovědnost.


3. Nebezpečí škody na zboží 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím popř. jeho zástupcem nebo v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží oznámením o místě uložení zboží.


4. Cena zboží

Aktuální kupní ceny za zboží v katalogu Reddo jsou uvedeny na internetové adrese www.reddo.cz. V případě, že dojte k výraznému zvýšení vstupních cen od dodavatelů si společnost REDDO CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu cen zboží oproti ceně uvedené vtištěném katalogu. Dohodnuté ceny neobsahují daň z přidané hodnoty.


5. Platební podmínky

Lhůta splatnosti faktury činí 10 dnů od data vystavení, není-li dohodnuto jinak.Faktura je považována za uhrazenou připsáním fakturované částky na účet prodávajícího. V případě, že není dohodnuto jinak, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení dle § 369 obchodního zákoníku. Kupující se stává vlastníkem zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Pokud je kupní cena na základě faktury uhrazena v hotovosti, stává se dokladem o zaplacení předmětná faktura s uvedením formy úhrady “hotově“, opatřena razítkem společnosti REDDO CZ s.r.o. a podpisem pracovníka, který fakturu vystavil, dále podpisem pracovníka, který hotovost přijal a textem “ZAPLACENO“.


6. Kvalita

Zboží je dodáváno v kvalitě odpovídající příslušným platným normám jednotlivých výrobců.


7. Informování o službách, produktech a prodejních akcích

Kupující souhlasí, že bude prodávajícím informován o nových službách, produktech, prodejních akcích či jiných firemních aktualitách využitím jeho poštovní a e-mailové adresy, faxu či jiným obdobným způsobem. V opačném případě toto kupující oznámí prodávajícímu písemně tímtéž způsobem.


8. Reklamace

Reklamovatelná je dodávka, jejíž kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek. Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou s uvedením data dodání zboží,číslem příslušné faktury, druhem zboží, štítkem z obalu zboží, reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků s předmětnou vadou a dále s uvedením požadavku kupujícího.Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží nejpozději však do 7 dní, tyto vady musí být zapsány v dodacím listu a potvrzeny přepravcem.Skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za podmínek stanovených v příslušných normách jednotlivých druhů zboží. V případě uplynutí výše uvedených lhůt zaniká odpovědnost prodávajícího za škody. Neshodnou-li se smluvní strany na vadách dodávky, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je pro obě strany závazný.

Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy.


9. Dodací podmínky

Pro celé území ČR je cena za dopravu obsažena v ceně zboží při jednorázovém odběru nad 5.000,-Kč bez DPH, pokud není

sjednáno jinak. Při objednání standardního sortimentu zboží zajišťujeme dovoz zboží do 3 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak..


Za REDDO CZ s.r.o.
Petr Spáčil
jednatel

 

REDDO CZ s.r.o.
Hranická 280
Hranice IV - Drahotuše

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 29505